devo invisible man top banner

Aanbiedingen, bestellingen, annulatie

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve indien een op schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Bestellingen, overeenkomsten en afspraken van wie ook zijn slechts bindend voor de N.V. Devomat Industries in zoverre zij schriftelijk door haar zijn bevestigd. Alle aanduidingen van gewichten en afmetingen zijn slechts benaderend. Bij eenzijdige annulatie door de medecontractant is deze een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd aan de N.V. Devomat Industries, onafgezien van eventueel bewijs van grotere schade, bewijs te leveren door de N.V. Devomat Industries. Gezegde schadevergoeding wordt onmiddellijk geïmputeerd op eventuele voorschotten.

Leveringen

De leveringstermijn begint te lopen vanaf de ontvangst der geschreven bestelling. N.V. Devomat Industries kan nochtans geen enkele verantwoordelijkheid opnemen of dragen noch voor rechtstreekse, noch voor onrechtstreekse eventuele schade bij het niet nakomen van de leveringstermijn. De leveringen worden geacht te zijn voltrokken bij het vertrek uit onze opslagplaatsen. Alle nabestellingen boven de 250,00 € (excl. BTW) worden franco op het door de koper in België aan te duiden adres geleverd. Voor elke bestelling onder de 250,00 € (excl. BTW) wordt een forfaitaire toeslag van 20,00 € (excl. BTW) aangerekend. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs wanneer ze franco bestemming verzonden zijn.

Terugzendingen

Goederen mogen niet teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van de N.V. Devomat Industries. Dergelijke toestemming tot terugzending gebeurt steeds onder alle mogelijk voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Teruggezonden goederen reizen steeds op risico van de koper en zullen franco aan onze magazijnen afgeleverd worden.

Overmacht

Alle gevallen van oorlog, staking, lock-out, brand of andere gevallen van overmacht, ontslaan N.V. Devomat Industries van alle verantwoordelijkheid en verplichtingen zonder dat zulke gevallen de medecontractant het recht geven zich elders te voorzien, noch de vervanging te eisen. Bij gedeeltelijke prestaties zullen gelijkwaardig gedeelde prijzen verschuldigd zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Klachten

Eventuele klachten of opmerkingen dienen binnen de acht dagen na de levering per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de N.V. Devomat Industries.

Geen enkele klacht wordt erkend indien de koper zelf werken heeft uitgevoerd aan de machines of met andere dan de toegelaten schuurmaterialen en producten heeft gewerkt.

Bij een gegronde klacht behoudt de N.V. Devomat Industries zich het recht voor te kiezen tussen vervanging en terugbetaling van de aankoopprijs mits terugname van de betrokken goederen. Een zelfs gegronde klacht machtigt de koper niet de betaling op te schorten buiten voorafgaandelijk akkoord van de N.V. Devomat Industries.

Garantie

Alle toestellen worden geleverd met een garantie van 12 maanden vanaf levering. Eventuele specifieke waarborgclausules en/of termijnen voorzien voor specifieke machines blijven echter altijd geldig en gaan boven de vermelde algemene garantie.

Aansprakelijkheid

De N.V. Devomat Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welk eventueel ongeval of eender welke schade die zich zou voordoen met de machines of producten of tijdens het gebruik ervan. De koper verbindt er zich toe de N.V. Devomat Industries te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen desbetreffend van derden.

De N.V. Devomat Industries kan al evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van het gebruik van machines en/of producten. Huidige exoneratieclausules blijven zelfs gelden ingeval van zware fout van de N.V. Devomat Industries.

Betalingen

Facturen zijn betaalbaar te Edegem en dit uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Bij niet betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag automatisch en van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van 25,00 € als schadevergoeding.

Tevens zal alsdan vanaf de factuurdatum tot bij volledige betaling een intrest van 12% verschuldigd zijn. Zowel intrest als schadevergoeding zijn verschuldigd zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Wissels of regelingsaccepten brengen geen schuldvernieuwing en het rekken van wissels brengt geen enkele verandering in de betalingsmodaliteiten zoals vastgesteld in huidige algemene verkoopsvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

Betalingen kunnen slechts geldig geschieden door storting of overschrijving op één van de rekeningen van de N.V. Devomat Industries of door contante betaling in handen van de afgevaardigde der firma die in het bezit is van een door de directie van de N.V. Devomat Industries opgestelde getekende kwijting.

Eigendomsvoorbehoud

Onafgezien van de afgesproken of bij deze vastgestelde betalingsvoorwaarden, is de koop steeds aangegaan onder het uitdrukkelijk beding dat de goederen eigendom blijven van de N.V. Devomat Industries tot en met volledige betaling door de medecontractant, zonder dat dit eigendomsrecht enige verdere verantwoordelijkheid meebrengt.

Niet nagekomen verplichtingen

Bij het niet nakomen door de medecontractant van één van zijn verplichtingen t.o.v. de N.V. Devomat Industries, heeft deze laatste het recht de overeenkomst en alle andere tussen partijen bestaande overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en onmiddellijke betaling te eisen van alle geleverde prestaties en/of goederen niettegenstaande voorheen bedongen betalingsmodaliteiten.

De N.V. Devomat Industries heeft alsdan ook het recht al het geleverde terug te nemen, zonder enige tussenkomst van de rechterlijke overheid.

Reclamemateriaal

N.V. Devomat Industries behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het gebruik, de tentoonstelling en de uitstraling van haar merken, tekeningen, teksten en modellen en meer algemeen alle publiciteitsmateriaal, op elk moment te verbieden. De merknamen Woodboy® en Stoneboy® mogen alleen gebruikt worden door klanten, die betreffende producten en schuurmaterialen uitsluitend van de N.V. Devomat Industries afnemen.

Afwijkende voorwaarden

Huidige algemene voorwaarden kunnen in geen geval gewijzigd worden, zelfs niet door afwijkende voorwaarden van de medecontractant, behoudens door middel van voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomsten.

Bevoegdheid

Alle mogelijke geschillen tussen partijen over de overeenkomst tussen partijen, de uitvoering en de interpretatie ervan, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken, afdeling Mechelen.